KontaktNyhedsbrev

Betingelser

Tilmelding og betaling

Ved tilmelding betales 30% af rejsens pris, hvis ikke andet er aftalt med LUX Jagtrejser eller anført i jagtkontrakten. Fakturaer sendes til den e-mail som står oplyst på jagtkontrakten, det er kundes ansvar at informere LUX Jagtrejser hvis der sker ændringer. Restbeløbet betales senest 45 dage før afrejse tidspunktet hvis ikke andet er aftalt med LUX Jagtrejser eller anført i jagtkontrakten. Såfremt en faktura vedr. depositum ikke er betalt inden det anførte forfaldstidspunkt, har LUX Jagtrejser ret til at annullere hele rejsen uden yderligere varsel. Ved bestilling mindre end 60 dage før rejsens afvikling, er hele beløbet forfaldent til betaling på en gang efter anførte dato. Efterbetalingen forfalder 8 dage efter modtagelse af faktura fra os, ved for sen betaling tillægges 3% pr. måned + DKK 100. Den endelige opgørelse over jagten laves mellem 1 og 5 uger efter hjemkomsten, når protokollen er modtaget fra Polen.

Moms

Den 1. januar 2011 trådte skatteministeriets ”Bekendtgørelse nr. 685 om ændring af merværdiafgiftsloven – Særordning for rejsebureauer (momslovens § 67 og 68a)” i kraft.

Dette er ikke en normal momsregistrering, hvor vi skal opkræve almindelig moms. Det er en helt speciel ordning for rejsebureauer, som kort fortalt går ud på, at vi skal afregne moms til Told og Skat af vor fortjeneste. Ifølge loven ”må der ikke anføres momsbeløb på fakturaen eller anden angivelse af, hvordan momsen beregnes.” Den måde hvorpå vi skal udregne momsen, som afregnes til Told & Skat er meget kompliceret, og kan først endeligt beregnes, når en rejse er gennemført. Derfor er det på forhånd vanskeligt at beregne præcist, hvor meget det kommer til at betyde i merudgift for os. Et er dog helt sikkert, det kommer til at koste noget, og vi er selvfølgelig nød til at få dækket den merudgift. I forsøg på at finde en fair måde at fordele denne udgift på, har vi valgt at opkræve hver jæger et ”Administrationsgebyr” på 400 DKK.

Trofæ depositum og fastpris arrangement

Såfremt der betales trofæ depositum, vil dette fremgå af jagtkontrakten, trofæer vil blive afregnet efter vores prisliste medmindre andet er anført i jagtkontrakten.

På ALLE jagter vil en anskydning blive betragtet/afregnet som nedlagt vildt, det vil altid være det/de først nedlagte vildt som tæller med i fastpris arrangementer, øvrigt vildt vil blive afregnet efter prisliste.

Hvis der anskydes et stykke vildt og jagtguiden vurderer at den er tydelig ramt, vil anskydningen betragtes som nedlagt vildt.

Skydes der parykbuk på “fastprisarrangement ” skal denne afregnes som parykbuk med 15.000.- dk.

Afbestilling

Ved afbestilling af jagtrejsen mere end 90 dage før afrejsedagen tilbagebetales fuldt depositum, under forudsætning af at LUX Jagtrejser kan få refunderet beløbet hos sin samarbejdspartner, dog fratrækkes DKK 1.000,- i administrationsgebyr/afbestillingsgebyr. Ved afbestilling mindre end 90 dage er det indbetalte depositum tabt. Ved afbestilling af jagtrejsen mindre end 45 dage før afrejsedatoen, er hele rejsens pris forfalden til betaling. Rejsen kan dog overdrages til en anden, såfremt det sker efter aftale med LUX Jagtrejser og er muligt i jagtlandet.

Afbrydelse af ophold

Hvis man af den ene eller anden grund forlader reviret før tiden, eller ikke deltager på de planlagte outhings vil der ikke finde nogen tilbagebetaling sted.

Fly, tog og skib

Skulle nogle af vores kunder ønske at flyve, sejle eller køre med tog til vores destinationer, er vi gerne behjælpelige med dette, mod et gebyr på 500 DKK pr person. Flybilletten bliver afregnet ud fra prisen på billetten når billetten bestilles + 500 DKK pr person medmindre andet er anført i jagtkontrakten.

Protokol

Grundlaget for afregningen af jagttrofæer er, at de skal have tørret i 24 timer efter rengøring. Forlades jagtreviret inden de 24 timer, så er det den vejede vægt, der tæller.

Råbukke vejes inkl. overkæbe 90 gram og kron- og dåhjort vejes inkl. overkæbe uden fradrag. Evt. klager i skal føres til protokol, for at vi efterfølgende har mulighed for at finde en løsning eller kræve kompensation hos den lokale jagtarrangør.

Indgås der mundtlige aftaler omkring nedlagt/anskudt vildt, SKAL dette føres i protokollen – da det er protokollen der afregnes efter ved hjemkomst.

Hvis der laves aftaler i jagtlandet omkring priser, SKAL dette aftales med LUX Jagtrejser, hvis ikke der er aftale direkte med LUX Jagtrejser, vil det blive afregnet efter protokollen/jagtkontrakt – uanset hvad kunden har aftalt med den udenlandske jæger

Vi kan ved tvivlsspørgsmål træffes på vores Service telefoner 0045-27858344 / 0045-60183126 / 0045-26394562.

Ring hellere én gang for meget end én gang for lidt.

Forbehold og ansvar

LUX Jagtrejser optræder som agent for udenlandske samarbejdspartnere og kan ikke drages til ansvar for pludselige ændringer, forsinkelser eller andre forhold, som følge af aftalebrud, force majeure, vejrlig eller andre omstændigheder, vi er uden indflydelse på. Vi tager forbehold for trykfejl samt prisændringer ved markante kursændringer og andre forhold, som LUX Jagtrejser er uden indflydelse på.​

Copyright og brug af foto:

LUX Jagtrejser har ret til, at bruge billeder som er taget på vores ture, til fremtidigt tilbudsmateriale og digitale medier. Vi gør opmærksom på, at der er copyright på samtlige billeder, videoer, tekster og sociale medier på både trykt materiale såvel som Facebook, Instagram, hjemmeside m.m.

Generelle forbehold:

Alle priser er nævnt i danske kroner, hvor ikke andet er angivet. Der tages forbehold for ændringer af det i tilbuddet angivne revir, I tilfælde af dobbeltbookinger, rabies, afskydningsændringer m.m. I så fald påregnes det, at kunden accepterer det nye revir, hvis ikke andet er nævnt ved bestilling.

Regler for ansvarsforhold ved transport af trofæer og trofæbehandling m.v. i forbindelse med jagtrejser booket gennem LUX Jagtrejser​

Vi ved alle, at en trofæjagt først er 100% ovre, når trofæerne er ankommet hos jægeren. Desværre opstår der af og til problemer i form af fejl i trofæbehandling, konservatorarbejde eller i forbindelse med transport af trofæerne. For at løse sådanne problemer effektivt er det vigtigt, at man ved, hvem der bærer ansvaret for hvad, og ikke mindst hvad man kan gøre for at gardere sig bedst muligt: (dette kan ses under ”Dit ansvar og din risiko)

Begrænsninger i jagtrejsebureauets ansvar:

På langt størstedelen af vore trofæjagter bliver den første del af trofæbehandlingen – omfattende skinning, saltning og afkogning – udført straks i jagtområdet. Denne del af trofæbehandlingen er en del af jagtrejsearrangementet hvis dette fremgår af jagtkontrakten. Hele den efterfølgende trofæbehandling, der omfatter trofætransporten fra jagtområdet og/eller det efterfølgende konservatorarbejde, er IKKE en del af jagtarrangementet og ligger dette UDEN FOR vort ansvarsområde som jagtrejsebureau, med mindre andet fremgår af jagtkontrakten.

Så snart et trofæ overgår til et eksternt transportfirma eller konservator, ophører således vort ansvar som jagtrejsebureau. Ansvaret ligger nu hos transportfirmaet eller konservatoren, og risikoen er din egen. Sker der fejl hos transportfirmaet eller konservatoren – f.eks. i form af forbytning af horn, skind, fejl i garvningen, fejlmonteringer, bortkomst, transportskader etc. – så skal du selv løse problemerne direkte med det pågældende transportfirma eller konservatoren og således ikke gennem LUX Jagtrejser. Dette gælder uanset om transportfirma / konservator måtte være blevet anbefalet til dig af jagtreviret eller LUX Jagtrejser.

Kun i de helt særlige tilfælde, hvor trofætransporten og/eller konservatorarbejdet ifølge jagtkontrakten indgår i en særlig samlet pakke solgt af LUX Jagtrejser er vi ansvarlige for denne del af processen.

Har du købt en pakkeløsning, der inkluderer trofætransport og/eller konservatorarbejde, vil det altid fremgå tydeligt af din jagtkontrakt og på din faktura.

Såfremt der under den del af trofæbehandlingen, som vi bærer ansvaret for, opstår skader på trofæerne, er vi som bureau berettigede til indenfor rimelig tid at afhjælpe sådanne skader på en eller flere af følgende måder. Det er alene vor afgørelse, hvilke af følgende alternativer, der vælges:

Ødelagte skind kan om muligt erstattes med tilsvarende skind af samme trofæart og tilnærmelsesvis samme kvalitet.

Skader på horn, gevirer, kranier, tænder og lignende kan udbedres ved, at vi betaler konservatorregningen hos vores samarbejdspartner for reparation af trofæet, således at skaden i al væsentlighed ikke længere er synlig.

Totalt ødelagte trofæer kan erstattes med tilbagebetaling af trofæafgiften. Vort erstatningsansvar kan aldrig overstige selve trofæafgiften uden tillæg for rejsens øvrige pris m.v., medmindre gældende internationale konventioner foreskriver en højere erstatning.

Dit ansvar og din risiko:

På de jagtrejser, hvor du selv vælger transportfirma og konservator ophører vort ansvar som jagtrejsebureau for dine trofæer, så snart trofæbehandlingen – omfattende skinning, saltning og afkogning – er tilendebragt i jagtområdet, hvis dette fremgår af jagtkontrakten. Den aftale du laver med transportfirma, konservator eller andre eksterne leverandører er fuldt og helt dit eget ansvar og din egen risiko og har intet med os som jagtrejsebureau at gøre. Dette gælder, uanset om de pågældende firmaer ligger i jagtlandet, eller i dit hjemland, eller andre steder. Derfor er det også udelukkende dit eget ansvar og din egen risiko at løse evt. problemer som opstår i forbindelse med transport eller konservatorarbejde m.v. af dine trofæer.

Du kan selv gøre en del for at forebygge de mest almindelige problemer, ved bl.a. at tage følgende forholdsregler:

·​ Vælg dine samarbejdspartnere – transportfirma og konservator – med omhu. Skaf dig gode referencer.

·​ Vær med til selv at sikre en korrekt og klar mærkning af dine trofæer på jagtrejsedestinationen.

·​ Tag gode nærbilleder af dine trofæer og send dem til din konservator straks, du er kommet hjem fra jagten sammen med en liste over, hvad det er han vil modtage og oplys ham om, hvem der er transportfirma.

·​ Vær sikker på, at din konservator ved modtagelsen tjekker, at der står dit navn på alle trofæer.

·​ Vær sikker på, at din konservator tjekker standarden af det modtagne med det samme og anmod din konservator om øjeblikkeligt at give dig besked om resultatet og om at gøre dig opmærksom på, hvis skind, horn eller kranier er beskadiget eller mangler.

·​ Tegn en forsikring for transporten af dine trofæer, så evt. transportskader og evt. bortkomst er dækket.

· ​Kommunikér løbende med konservator og transportfirma, så du ved hvor dine trofæer er i processen. Derved kan du løse mange af de småproblemer, der måtte opstå, undervejs.

​Personlige oplysninger

LUX Jagtrejser indsamler kun de fornødne oplysninger på vores kunder, som skal bruges i forbindelse med kontrakter, fakturering, jagttilladelser i udlandet, forsikringer, bestilling af flybilletter mm. Vi behandler kunders oplysning fortroligt, og videregiver kun de absolut fornødne oplysninger til medarbejdere og samarbejdspartner.

Der skal gøres opmærksom på at man til enhver tid, kan kontakte den persondataansvarlige for at trække sit samtykke tilbage.

Ovenstående regler for ansvarsforhold omkring tilmelding, moms, trofædepositum afbestilling, afbrydelse af ophold, fly/skib/tog, protokol, forbehold og ansvar, copyright og brug af foto, generelle forbehold er gældende for alle jagtrejser solgt af LUX Jagtrejser og indtil ændringer meddeles her på siden.​

Opdateret november 2020

Kontakt

Du er altid meget velkommen til at skrive en mail eller ringe til os, hvis du skulle have spørgsmål eller lign.

Du kan også skrive en besked direkte til os via formularen.

NyhedsbrevTilmeld dig vores nyhedsbrev og undgå at gå glip af alle vores gode tilbud på jagtrejser